W ostatnim czasie na topie jest temat rozwodu. Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że organizacja skrytykowała rozpad małżeństwa, separację i rozwód. Ich dążenie do sytuacji, w której zakaz rozwodu, mediacja rodzinna i walka o rodzinę są na porządku dziennym, wynika z chęci skrócenia oczekiwania na rozprawę inną niż rozwód, pogodzenia kochających się kiedyś ludzi i zadbania o dobro dzieci – czytamy w ich uzasadnieniu.

Czy jednak miłość do grobowej deski jest zawsze możliwa? Czy ojciec tyran może dać dziecku szczęśliwe dzieciństwo? Czy zdradzona kobieta nie zasługuje na lepsze życie? Obecnie kwestie te są otwarte i zasługują na debatę publiczną. Zanim jednak do niej dojdzie i zakaz rozwodu wejdzie w życie, warto dowiedzieć się, za co ma przeżyć samotna matka lub samotny ojciec po rozwodzie. Jest to najtrudniejsza kwestia, kiedy jeden z małżonków bierze pod uwagę rozwód lub rozważa odejście od partnera i właśnie dlatego powstał poniższy tekst. Dowiesz się z niego m.in. czym są alimenty, ile alimentów płaci rodzic na dziecko uczące się, do kiedy płaci się alimenty oraz komu przysługują alimenty. Na wszystkie te pytania odpowiada adwokat Ewa Janiszewska ze Szczecina.

Kto płaci alimenty?

Obowiązek płacenia alimentów lub jak kto woli, obowiązek alimentacyjny spoczywa przede wszystkim na rodzicu osoby małoletniej oraz na współmałżonku, którego sąd uznał za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że alimenty może płacić też dziecko rodzicom, jeśli ci nie są w stanie samodzielnie zadbać o swój byt – podkreśla adwokat Ewa Janiszewska ze Szczecina.

Kiedy i komu przysługują alimenty?

Alimenty przysługują dzieciom, współmałżonkom oraz rodzicom, w sytuacji, kiedy nie są oni w stanie zadbać o siebie samodzielnie. Rozumie się przez to racjonalny brak możliwości zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb życiowych (wyżywienie, opłata rachunków, kupno leków itd.), nie zaś unikanie znalezienia zatrudnienia.

W każdej sytuacji należy oczywiście spełniać określone warunki, aby otrzymać alimenty. Przykładowo, w sytuacji rozwodu bez orzekania o winie, taką sytuacją jest życie w niedostatku jednej ze stron, do czego w dużej mierze mógł przyczynić się rozpad małżeństwa, przy jednoczesnym dostatnim życiu drugiego współmałżonka. Jednocześnie, na co zwraca uwagę adwokat Ewa Janiszewska, winny rozpadowi rodziny małżonek nigdy nie może ubiegać się o alimenty.

Ile czasu należy płacić alimenty?

Alimenty należy płacić do momentu usamodzielnienia się współmałżonka, rodziców lub dzieci. Oznacza to, że obowiązek alimentacyjny może skończyć się w każdej chwili.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje ponadto, że alimenty dla współmałżonka przysługują mu maksymalnie przez okres pięciu lat od dnia ogłoszenia rozwodu bądź z chwilą jego wstąpienia w nowy związek małżeński.

Obowiązek alimentacyjny wobec dzieci kończy się natomiast w momencie ukończenia przez dziecko nauki lub 26. roku życia.

Jaka kwota alimentów jest obecnie wypłacana przez rodzica?

Nie istnieje jedna kwota świadczenia alimentacyjnego. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, na rozprawie sądowej. W czasie jej trwania sąd ustala dwie rzeczy, tj. koszt potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowe rodzica. Dopiero po określeniu tych dwóch czynników następuje wyliczenie wysokości świadczenia alimentacyjnego. Oznacza to, że pod uwagę brane są przede wszystkim potrzeby dziecka (koszty jego leczenia, wyżywienia czy edukacji, udokumentowane za pomocą faktury czy paragonu), a także płaca rodzica, zależna od jego doświadczenia, wykształcenia czy kwalifikacji zawodowych.

Co ciekawe, alimenty może płacić także osoba bezrobotna. Adwokat Ewa Janiszewska ze Szczecina tłumaczy, że w takiej sytuacji pod uwagę bierze się potencjalne wynagrodzenie, jakie jest w stanie otrzymywać bezrobotny, gdy w danym momencie podejmie pracę, do czego jest obowiązany. Niepłacenie alimentów wiąże się bowiem z karą pieniężną lub pozbawienia wolności nawet do lat dwóch.

Podwyższenie i obniżenie alimentów – czy jest możliwe?

Zarówno podwyższenie alimentów (podwyższenie świadczenia alimentacyjnego), jak i obniżenie alimentów (obniżenie świadczenia alimentacyjnego) są możliwe. W obu przypadkach należy skierować sprawę do sądu i przedstawić argumenty przemawiające za zmianą zobowiązania finansowego na rzecz małoletniego. Jednocześnie trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że sąd może odrzucić taki wniosek.

Każda sprawa alimentacyjna jest rozpatrywana indywidualnie i zawsze na pierwszym miejscu stawiane jest dobro dzieci. Niemniej, od wyroku sądu można się odwoływać.