Prawo rodzinne

Nasza Kancelaria specjalizuje się w prawie rodzinnym.  Jedną z najważniejszych dla każdego dziedzin prawa jest prawo rodzinne. W naszej Kancelarii uzyskają Państwo fachowe wsparcie w tym zakresie. Najczęściej są to sprawy trudne, wrażliwe, intymne i traumatyczne, jak na przykład rozwód. Klienci, którzy potrzebują pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego, wymagają specjalnej uwagi. Kancelaria Adwokacka poświęca im tyle czasu, ile potrzebują. Adwokat Ewa Janiszewska pracuje właśnie po to, aby wspierać osoby, które naprawdę potrzebują pomocy w zakresie prawa rodzinnego. Każda sprawa jest dla nas ważna. Wiemy jak profesjonalnie pomóc, aby ze sprawą sądową wiązało się jak najmniej stresu i nieprzyjemności. W naszej Kancelarii uzyskają Państwo porady na każdym etapie postępowania.

Zakres prawa rodzinnego i opiekuńczego

Najczęściej w sprawie z zakresu prawa rodzinnego, na przykład w sprawie o rozwód, bardzo przydatna jest pomoc adwokata w oparciu o prawo rodzinne.  Jeśli, Szczecin, jeśli poszukiwany jest adwokat i jeśli dotyczy to prawa rodzinnego zapraszamy do naszej kancelarii.

Kancelaria Adwokacka zajmuje się prowadzeniem takich spraw z zakresu prawa rodzinnego jak na przykład:

 • rozwód
 • separacja
 • podział majątku wspólnego
 • alimenty na małżonka lub na dzieci
 • władza rodzicielska – ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa
 • kontakty z dzieckiem
 • postępowanie w sprawach nieletnich
 • rozdzielność majątkowa

Rozwód

Nasza Kancelaria prowadzi postępowania rozwodowe pomagając naszym Klientom właściwie zaprezentować ich sytuacje, sformułować wnioski i przedstawić właściwe dowody na ich poparcie. W przypadku rozwodu małżonków staramy się o kompleksowe uregulowanie wszystkich kwestii rodzinnych, zwłaszcza dotyczących opieki i kontaktu ze wspólnymi małoletnimi dziećmi oraz wysokości alimentów.   Wspomniany rozwód jest jedną z kryzysowych sytuacji w rodzinie i istotnie wpływa na wszystkich członków rodziny. Gdy małżonkowie mają dzieci, rozwód dodatkowo dotyka kwestii rodzicielskich. Nasza Kancelaria jest w stanie zapewnić pomoc z zakresu prawa rodzinnego, tak aby trudność w rodzinie, jaka niesie za sobą rozwód, przebiegła w jak najłagodniejszy sposób.

Separacja

Decyzja o zakończeniu małżeństwa jest dla każdego bardzo trudna. Jedne z najbardziej delikatnych spraw sądowych to właśnie sprawy takie jak rozwód i separacja. Klienci naszej kancelarii mogą mieć pewność, że przy prowadzeniu takich spraw adwokat będzie wykazywał się empatią, zrozumieniem i niezbędnym wsparciem. Można złożyć pozew o separację, jeśli małżonkowie widzą jeszcze szansę na naprawę małżeństwa albo nie chcą rozwodu z przyczyn światopoglądowych. Po wydaniu orzeczenia w sprawie o separację małżeństwo nadal trwa i żaden z małżonków nie może zawrzeć ponownego małżeństwa. Z mocy prawa wprowadzony zostaje ustrój rozdzielności majątkowej. Jeżeli wymagają tego względy słuszności, małżonkowie pozostający w separacji obowiązani są do wzajemnej pomocy.

Podział majątku

W sprawach o podziału majątku za każdym razem szukamy najkorzystniejszego rozwiązania dla Klienta. Sposób podziału majątku ma należycie zabezpieczać interes Klienta, który zgłasza się do naszej Kancelarii. Podział majątku stanowi niezwykle obszerne zagadnienie. Warto skorzystać z pomocy specjalisty od prawa rodzinnego, gdyż w niektórych sytuacjach przeprowadzenie podziału majątku może być znacznie utrudnione. Nasza Kancelaria oferuje kompleksową pomoc zapewniając doradztwo w zakresie podziału majątku, negocjacje, przygotowanie pism procesowych, reprezentację przed sądem. Podział majątku może nastąpić wyłącznie wraz z ustaniem wspólności majątkowej małżeńskiej. Może to nastąpić wskutek śmierci jednego z małżonków, unieważnienia małżeństwa, orzeczenia separacji albo rozwodu, ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków, ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej, ogłoszenia upadłości jednego z małżonków lub zawarcia intercyzy przez małżonków.

Alimenty na małżonka lub na dzieci – ustalenie, podwyższenie, obniżenie, uchylenie

Alimenty to kolejna kwestia, którą należy uregulować przy rozstaniu. Uzyskanie środków na utrzymanie jest niekiedy kluczowym elementem w sprawie z zakresu prawa rodzinnego. Adwokat będzie reprezentował Państwa zarówno w sprawach o ustalenie, podwyższenie, jak obniżenie alimentów. Profesjonalna pomoc prawna pomoże zabezpieczyć interes strony w postępowaniu alimentacyjnym. O alimenty ubiegać się mogą nie tylko małoletnie dzieci od swoich rodziców, ale także małżonkowie od siebie nawzajem, a także wstępni od zstępnych (np. rodzice od dzieci). W różnych przypadkach istnieją różne podstawy zasądzenia alimentów. Wysokość alimentów, jak i podstawa ich zasądzenia zależy od stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa oraz sytuacji finansowej stron. Wysokość zasądzonych alimentów może ulec zmianie. W przypadku zmiany okoliczności można ubiegać się o podwyższenie albo obniżenie alimentów.

Władza rodzicielska – Ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej

Rozpad małżeństwa, czyli rozwód, to niestety rozpad rodziny i w tej kwestii Sąd orzeka, kierując się dobrem dziecka, komu i w jakim stopniu należy się władza rodzicielska. Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień.

Ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa

Kancelaria zajmuje się również prowadzeniem spraw o ustalenie ojcostwa i innych postępowań mających na celu ustalenie więzów pokrewieństwa (zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa, uznanie ojcostwa czy przysposobienie). Zgodnie z prawem rodzinnym stosuje się zasadę domniemania przy ustalaniu ojcostwa dziecka, które się urodziło gdy rodzice byli małżeństwem. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Jednak nie zawsze jest to zgodne z prawdą. Dlatego coraz częściej do Kancelarii Adwokackiej przychodzą mężczyźni, których interesuje kwestia zaprzeczenia ojcostwa. Kancelaria Adwokata Ewy Janiszewskiej specjalizuje się w prawie rodzinnym i ma wieloletnie doświadczenie w sprawach o zaprzeczenie ojcostwa.

Postępowanie w sprawach nieletnich

Nasza Kancelaria prowadzi także sprawy dotyczące postępowania w sprawach nieletnich. W Sądzie rodzinnym dziecko powinno korzystać z pomocy obrońcy. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich ma na celu dążenie do przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich i stwarzanie warunków powrotu do normalnego życia nieletnim, którzy popadli w konflikt z prawem bądź z zasadami współżycia społecznego, oraz dążenie do umacniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej i poczucia odpowiedzialności rodzin za wychowanie nieletnich na świadomych swych obowiązków członków społeczeństwa. Ustawę stosuje się wówczas, gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuści się czynu karalnego. Sąd rodzinny może orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym nieletniego, który dopuścił się czynu karalnego, jeżeli przemawiają za tym wysoki stopień demoralizacji nieletniego oraz okoliczności i charakter czynu, zwłaszcza gdy inne środki wychowawcze okazały się nieskuteczne lub nie rokują resocjalizacji nieletniego.

Kontakty z dzieckiem

Adwokat, reprezentuje danego rodzica przed sądem (Sąd Szczecin, bądź inny) w kwestii ustalenia kontaktów z dzieckiem. Sprawy o kontakty z dzieckiem to z całą pewnością sprawy, na które trzeba patrzeć przez pryzmat dobra dziecka. Ono jest w tego typu sprawach z zakresu prawa rodzinnego najważniejsze. Wobec powyższego Państwa sprawę będzie prowadził adwokat z odpowiednim wyczuciem i wrażliwością. Sprawy o ustalenie kontaktów z dziećmi to jedne z najczęstszych spraw prowadzonych przez naszą Kancelarię. Z wnioskiem o uregulowanie kontaktów może wystąpić rodzic, przy którym mieszka dziecko i który chciałby, aby kontakty drugiego rodzica odbywały się regularnie. Jednak najczęściej sprawę do Sądu musi skierować rodzic, który chce spotykać się z dzieckiem, a jest mu to utrudniane. Wbrew pozorom nie są to łatwe sprawy – zwłaszcza, jeśli dotyczą małych dzieci. Czasem konieczne jest przeprowadzenie dowodu z opinii biegłych. Należy pamiętać, że raz ustalone kontakty można zmienić na drodze postępowania sądowego. Istnieje też możliwość uregulowania kontaktów małoletnich dzieci z dziadkami.

Rozdzielność majątkowa

Przepisy Kodeksu określają, jakie są składniki majątku wspólnego, a co należy do majątku osobistego każdego z małżonków w przypadku wspólności ustawowej. Te regulacje mogą być zmienione na podstawie umowy majątkowej małżeńskiej. Przepisy prawne, obok umownej wspólności majątkowej, przewidują jeszcze dwa rodzaje umów majątkowych małżeńskich rozdzielność majątkowa i rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków.
Każdy przed zawarciem związku małżeńskiego powinien zastanowić się czy warto podpisać intercyzę. Na przykład w celu zapewnienie bytu rodziny na wypadek niepowodzenia jednego z małżonków lub zapewnienia stabilizacji finansowej każdemu z małżonków. Rozdzielność majątkowa to jeden z najprostszych ustrojów umownych. Powstaje wówczas majątek osobisty żony i majątek osobisty męża. Na przykład dochody z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej małżonkowie zachowują wyłącznie dla siebie. Każdy z nich samodzielnie rozporządza swoim majątkiem. Kolejnym rodzajem umowy majątkowej małżeńskiej jest rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków. Dorobkiem każdego z małżonków jest wzrost wartości jego majątku po zawarciu umowy majątkowej. Po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonek, którego dorobek jest mniejszy niż dorobek drugiego małżonka, może żądać wyrównania dorobków przez zapłatę lub przeniesienie prawa. Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać zmniejszenia obowiązku wyrównania dorobków. Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej.

Adwokat prawa rodzinnego – zakres działań

Nasza Kancelaria sporządza pozwy rozwodowe i inne pisma procesowe w sprawach dotyczących na przykład rozwodu, podziału majątku, alimentów czy ustalenia opieki nad dziećmi.

Adwokat prawa rodzinnego może reprezentować Klientów w procesie rozwodowym  (i każdym innym) przed sądami obu instancji.

Sprawy rodzinne – w czym może pomóc adwokat prawa rodzinnego

Adwokat może prowadzić sprawę w Sądzie i sporządzać środki odwoławcze od orzeczeń w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Nasi Klienci otrzymają wszelką pomoc w regulacji kwestii rodzinnych.

Adwokat do spraw prawa rodzinnego wie ile nerwów kosztują Państwa tego typu sprawy. Nasza Kancelaria jest w stanie pomóc swoim klientom na każdym etapie postępowania sądowego. Prowadzenie sprawy jesteśmy w stanie dostosować do indywidualnych potrzeb Klienta. Ustalanie winy w rozwodzie czy też pozbawienie władzy rodzicielskiej wiąże się z dużym stresem. Sprawy rodzinne niosą za sobą wiele konsekwencji prawnych. Właśnie dlatego warto powierzyć taką sprawę doświadczonemu adwokatowi.

Ile kosztuje adwokat od prawa rodzinnego w Szczecinie

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest przede wszystkim od stopnia skomplikowania sprawy oraz terminu realizacji usługi. Kancelaria podaje wysokość wynagrodzenia po uprzednim spotkaniu z klientem i przedstawieniu stanu sprawy. Zakres współpracy oraz zasady ustalania wysokości honorarium za prowadzenie sprawy są każdorazowo ustalane indywidualnie z Klientem przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej. W razie udzielenia porady prawnej, a następnie zleceniu prowadzenia sprawy, kwota wynagrodzenia uiszczona za poradę prawną zaliczana jest na poczet honorarium za prowadzenie sprawy.
Stosowane są dwa główne systemy rozliczeń:

 • ryczałtowy – ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia. System ten jest stosowany w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy.
 • godzinowy – wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego na wykonanie zlecenia. System ten jest stosowany głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac.

Prawo rodzinne – adwokat Szczecin

Prawo rodzinne to szeroka gałąź prawa, która obejmuje na przykład kwestie sporne między małżonkami, rodzicami a dziećmi, alimenty, adopcje, kuratele. Sprawy te reguluje kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo rodzinne dotyczy między innymi rozwodów. W związku z tym także opieki nad dziećmi, kontaktów z dziećmi i alimentów. Oddanie Państwa sprawy w ręce dobrego i skutecznego prawnika pozwoli mieć pewność, że sprawa jest prowadzona profesjonalnie. Adwokat nie tylko zajmie się wszystkimi formalnościami, ale także będzie wsparciem  dla Państwa w trudnych sytuacjach. Sprawy rodzinne są trudne emocjonalnie i powinny być prowadzone z należytym wyczuciem.  Wiele spraw z zakresu prawa rodzinnego to trudne i delikatne zagadnienia.

Adwokat rodzinny z naszej Kancelarii okaże Klientowi wsparcie i zrozumienie. Rozwód jest następstwem poważnego kryzysu i w tym przypadku szczególnie potrzebna jest profesjonalna pomoc prawna.

Życie prywatne jest dla człowieka kluczowe.  Jeśli chodzi o prawo rodzinne, nasza Kancelaria jest w stanie pomóc w Państwa sytuacji prawnej i rozwiązać trudności, które wyniknęły z rodzinnej sfery życia.

Adwokat z naszej Kancelarii, której siedzibą jest Szczecin, stosując prawo rodzinne w sytuacji dotyczącej Państwa życia rodzinnego jest zobowiązany do dbania o interesy osoby, którą reprezentuje. Dobry adwokat, Szczecin– to idealne określenie  naszej Kancelarii.

Ważne jest to, by Państwa sprawą zajmował się zaufany adwokat, gdyż prawo rodzinne reguluje wiele kwestii życia rodzinnego.

Osoby mieszkające w miejscowości Szczecin oraz okolice mogą skorzystać z usług naszej Kancelarii. Jeżeli zależy Państwu na usługach profesjonalistów o dużym doświadczeniu w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, to zapraszamy do naszej Kancelarii.

Nasi klienci mogą liczyć na pomoc w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego. Powyżej znajdują się przykłady spraw i postępowań, których prowadzenia jesteśmy w stanie się podjąć. Nasza Kancelaria może pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w świadczeniu usług prawnych z tej dziedziny. Jeśli szukasz sprawdzonego adwokata rodzinnego – zgłoś się do nas.

Nasza kancelaria, której obszarem działania jest Szczecin, świadczy swoje usługi kompleksowo i rzetelnie. Na bieżąco informujemy o prowadzonych przez nas działaniach. Dzięki temu wiedzą Państwo na jakim etapie postępowania jest Państwa sprawa.

Potrzebujesz merytorycznej odpowiedzi?

Skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką za pomocą formularza

lub skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką telefonicznie

Prawo gospodarcze

Usługi z zakresu kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek prawa handlowego).

więcej

Prawo pracy

Pomoc prawna w zakresie dochodzenia zaległego wynagrodzenia, nadgodzin, przywrócenia do pracy, mobbingu i dyskryminacji.

więcej

Prawo cywilne

Prawo cywilne obejmuje prowadzenie spraw o zapłatę i zadośćuczynienie, podział majątku, sporządzanie i analizę umów cywilnoprawnych.

więcej

Prawo karne

Pomoc w sprawach związanych z popełnianiem przestępstw tj. kradzież, znęcanie, handel narkotykami, wyłudzenia i oszustwa.

więcej