Prawo pracy

Prawo pracy to zespół norm prawnych (wynikających z Kodeksu pracy, innych ustaw i aktów wykonawczych) związanych ze stosunkiem pracy, określających prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców. Dotyczy różnych praw i obowiązków stron stosunku pracy, czyli pracowników i pracodawców. Prawo pracy obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z zatrudnieniem.

Nasza szczecińska kancelaria adwokacka prowadzi sprawy z zakresu prawa pracy. Adwokat Ewa Janiszewska ma doświadczenie w sprawach spornych wynikających ze stosunku pracy. Jako specjalista w tej dziedzinie służy kompleksowym wsparciem.

Szczecin jest miastem, w którym rynek pracy jest dynamiczny. Przez ostatnie  kilka lat polski kodeks pracy był często nowelizowany w celu wdrożenia prawa wspólnotowego. Chodzi tu głownie o zwiększenie uprawnień pracowniczych lub wzmocnienie ich ochrony.

Ilość spraw z zakresu prawa pracy prowadzonych w sądach systematycznie wzrasta. Pracownicy i pracodawcy coraz częściej decydują się skierować sprawę do sądu z powodu problemów z rozliczeniem nadgodzin, opóźnienia z wypłatą wynagrodzenia, spraw o mobbing i łamanie praw pracowniczych.

Postępowanie sądowe nie tylko wiąże się z kosztami i wymusza poświęcenie dodatkowego czasu, ale również może wpływać negatywnie na wizerunek pracodawcy. Dlatego warto skorzystać z usług dobrego adwokata znającego specyfikę prawa pracy.

Adwokat Ewa Janiszewska prowadzi szereg spraw z zakresu prawa pracy. Kancelaria Adwokacka udziela pomocy prawnej nie tylko na terenie Szczecina, choć najczęściej kontakt do nas Klienci uzyskują od znajomych po haśle Adwokat Szczecin, ale również na terenie całej Polski.

Kancelaria świadczy usługi Klientom, którzy poszukują profesjonalnej obsługi prawnej w zakresie spraw pracowniczych. Są to pracodawcy, ale także pracownicy w sporach z ich pracodawcami. Nasza Kancelaria doradza w zakresie prawa pracy, przygotowuje i opiniuje umowy o pracę oraz pomaga w polubowny sposób rozwiązać zaistniałe spory. Nasz Adwokat prowadzi także postepowanie sądowe.

Zakres prawa pracy

Nasza Kancelaria pomoże Państwu w sytuacjach takich jak:

 • sprawy o wynagrodzenie za pracę i przywrócenie do pracy,
 • sprawy o odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji,
 • zapewnia obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie prawa pracy,
 • sprawy o mobbing i dyskryminację,
 • sprawy o ustalenie stosunku pracy na podstawie art. 189 k.p.c,
 • sprawy o przywrócenie do pracy,
 • sprawy o odszkodowanie,
 • sprawy o nadgodziny,
 • sprawy dotyczące wypadków przy pracy,
 • sprawy dotyczące wypłaty odprawy pieniężnej w związku ze zwolnieniem pracownika,
 • sprawy o zapłatę odszkodowania za spowodowaną przez pracownika szkodę,
 • sprawy dotyczące niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy bądź sprostowania świadectwa pracy, a także dochodzenie należnych roszczeń ze wskazanych tytułów;
 • sprawy dotyczące rozwiązania stosunku pracy niezgodnie z przepisami prawa pracy, a także dochodzenie należnych roszczeń z tego tytułu (wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę, niezgodnego z przepisami dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę, zwolnienia pracowników objętych szczególną ochroną (kobiety w ciąży, osoby w wieku przedemerytalnym, działacze związkowi, społeczni inspektorzy pracy itp.))
 • sprawy dotyczące roszczeń związanych z likwidacją stanowiska pracy (faktycznej, pozornej, ukrytej)
 • roszczeń pracowników związanych z przejściem zakładu pracy na nowego pracodawcę

Kiedy warto wybrać adwokata do spraw prawa pracy? Jak może Państwu pomóc adwokat do spraw prawa pracy?

Nasza pomoc z zakresu prawa pracy obejmuje wsparcie sytuacjach takich jak:

 • sporządzanie pism procesowych, takich jak pozwy,  odwołania, wnioski, odpowiedzi na pozwy, apelacje, zażalenia,
 • reprezentowanie przed sądami, urzędami, w postępowaniach egzekucyjnych przed komornikiem,
 • sporządzanie umów, analiz i opinii prawnych dotyczących zagadnień prawa pracy,
 • udzielanie porad prawnych,
 • udział adwokata w negocjacjach między stronami, ugodowych rozmowach między stronami.
 • wyjaśnienie zasad prawa pracy obowiązujących obie strony stosunku pracy oraz prawa pracownika,
 • wyjaśnienie przepisów zbiorowego prawa pracy, 
 • wyjaśnienie zasad odpowiedzialności materialnej pracowników,
 • doradzanie przedsiębiorcom podczas prowadzonej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.
 • pomaganie przy konstruowaniu postanowień aktów zakładowego prawa pracy dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta, takich jak regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania bądź układy zbiorowe pracy;
 • pomaga przy konstruowaniu innej dokumentacji z zakresu prawa pracy, np. oświadczeń pracodawcy (pracownika) o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem bądź bez wypowiedzenia, porozumień pomiędzy pracodawcą a pracownikiem w przedmiocie rozwiązania umowy o pracę, oświadczeń pracodawcy o wypowiedzeniu warunków pracy i płacy.

Adwokat do spraw związanych z prawem pracy.

Kancelaria adwokacka świadczy szerokie usługi prawne obejmujące doradztwo, przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, a także reprezentację w postępowaniu sądowym. W procesach sądowych z zakresu prawa pracy reprezentujemy zarówno pracowników, jak i pracodawców. Kancelaria Adwokacka poza znajomością przepisów i orzecznictwa oferuje także zrozumienie zakresu interesów każdej ze stron sporu przed sądem pracy. Dzięki temu sprawy są prowadzone efektywnie, a także większe są szanse na wypracowanie pomiędzy stronami ugodowego zakończenia sporu w sposób, który będzie opłacalny dla obu stron.

Podstawą prawidłowego działania zakładu pracy, jest posiadanie odpowiedniego zaplecza prawnego w postaci potrzebnych umów, aktów zakładowego prawa pracy, czy też dokumentacji związanej z prawem pracy. Adwokat Ewa Janiszewska oferuje doradztwo prawnym na etapie bezpośrednio poprzedzającym zarejestrowanie własnej działalności gospodarczej. Należy skorzystać z usług adwokata od prawa pracy także w przypadku konieczności aktualizacji dokumentacji bądź w przypadku zaistnienia innych zdarzeń skłaniających do konsultacji z prawnikiem.

Nasza Kancelaria Adwokacka w Szczecinie sporządza bądź pomaga przy konstruowaniu postanowień umów, tj.:

 • umów o pracę określonych w art. 25 § 1 k.p., a więc umowy o pracę na czas nieokreślony, umowy o pracę na czas określony (w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym) oraz umowy o pracę na okres próbny, a także aneksów do tych umów;
 • umów cywilnoprawnych w postaci umowy zlecenia bądź umowy o dzieło;
 • umów o odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone (indywidualnie bądź wspólnie)
 • umów o zakazie konkurencji dotyczącego pracownika pozostającego w stosunku pracy, ale również umów mających za przedmiot wyżej wymieniony zakaz po ustaniu stosunku pracy;
 • umów o zachowaniu w poufności informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na wystąpienie szkody;

Prawo pracy – w czym może pomóc adwokat prawa pracy

Adwokat może prowadzić sprawę w Sądzie i sporządzać środki odwoławcze od orzeczeń w sprawach z zakresu prawa pracy.  Nasi Klienci otrzymają wszelką pomoc w regulacji kwestii prawa pracy.

Zakres działań adwokata na etapie sądowym:

Często dochodzi do różnorodnych konfliktów pomiędzy stronami stosunku pracy, gdyż prawo pracy jest taką dziedziną, która dotyczy niemal każdego.  Konflikty te znajdują swój finał przed sądem.

Adwokat w Szczecinie- Kancelaria Adwokacka dla pracowników i pracodawców – ponad 10 lat doświadczenia z prawem pracy

Prawnik Szczecin prawo pracy, ale nie tylko tutaj.

Siedziba Kancelarii znajduje się w Szczecinie i tutaj najczęściej występuję przed Sądem Pracy jako adwokat. Szczecin nie jest jednak jedynym miejscem, gdzie prowadzimy sprawy sądowe. Istnieje możliwość zlecenia Kancelarii Adwokackiej sprawy prowadzonej przed sądem na terenie całej Polski.

Adwokat specjalista z prawa pracy dla pracowników

Wiedza i doświadczenie prawnika mogą przydać się pracodawcom w bieżącym funkcjonowaniu prowadzonych przez nich firm. Pracodawcy potrzebują obsługi prawnej w zakresie prawa pracy przy tworzeniu różnego rodzaju dokumentów oraz wsparcia w sporach mających miejsce w ramach stosunku pracy z pracownikami.

Nasza Kancelaria nie prowadzi tylko spraw przedsiębiorców. Zapewniamy pomoc i wsparcie także dla pracowników, którzy stają do nierównej walki z pracodawcą.

Pracownik może wygrać spór z pracodawcą wynikający np. z nierównego traktowania czy poniesienia konsekwencji niezapewnienia odpowiednich zasad higieny i bezpieczeństwa pracy. Prawnik zajmujący się prawem pracy jest od tego, żeby pomóc pracownikowi w walce z pracodawcą. Jeśli pracownik czuje się poszkodowany przez pracodawcę, nie powinien bać się skorzystać z naszej wiedzy i doświadczenia i powalczyć o swoje prawa.
Nasze doświadczenie i występowanie zarówno po stronie pracodawców, jak i pracowników sprawia, że nie obawiamy się walczyć jak równy z równym z prawnikami największych pracodawców w kraju.

Potrzebujesz merytorycznej odpowiedzi?

Skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką za pomocą formularza

lub skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką telefonicznie

Prawo gospodarcze

Usługi z zakresu kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek prawa handlowego).

więcej

Prawo cywilne

Prawo cywilne obejmuje prowadzenie spraw o zapłatę i zadośćuczynienie, podział majątku, sporządzanie i analizę umów cywilnoprawnych.

więcej

Prawo karne

Pomoc w sprawach związanych z popełnianiem przestępstw tj. kradzież, znęcanie, handel narkotykami, wyłudzenia i oszustwa.

więcej

Prawo rodzinne

Przepisy prawne, które obejmują wszystkich członków rodziny. Dotyczy zarówno kwestii majątkowych jak i niemajątkowych.

więcej