Prawo gospodarcze

Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewy Janiszewskiej świadczy usługi z zakresu kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców. Zapraszamy do współpracy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz firmy- spółki prawa handlowego. Nasi adwokaci posiadają specjalistyczną i fachową wiedzę z zakresu prawa gospodarczego. Nasza Kancelaria zagwarantuje Państwu profesjonalną pomoc prawną.

Nasza Kancelaria w ramach obsługi prawnej zapewnia pełne doradztwo prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Prawo gospodarcze – współpraca z kancelarią prawa gospodarczego

Osoby prowadzące własny biznes powinny wiedzieć jakie są aktualnie obowiązujące przepisy prawa gospodarczego. Prawo gospodarcze jest taką dziedziną, która zawiera wiele skomplikowanych regulacji i bardzo ciężko jest w nim odnaleźć się osobie, która nie jest specjalistą. Właśnie dlatego warto powierzyć sprawę z zakresu prawa gospodarczego doświadczonemu adwokatowi. Nasz adwokat sprawy gospodarcze prowadzi z najwyższą starannością. Adwokat należycie zabezpieczy Państwa interesy oraz służy wsparciem merytorycznym. Decyzja o podjęciu współpracy z naszą Kancelarią pozwoli uniknąć Państwu wielu stresujących i problematycznych sytuacji. Wszelkie kwestie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej będą odbywać się w sprawny i profesjonalny sposób. Dobrze jest wtedy mieć przy sobie kogoś kto pomoże rozwiązać problem prawny.

W ramach doradztwa gospodarczego Kancelaria Adwokacka świadczy stałą obsługę prawną oraz udziela porad prawnych przedsiębiorcom ze Szczecina i innych części Polski.

Sprawy gospodarcze – w czym może pomóc adwokat prawa gospodarczego ?

Nasza pomoc z zakresu prawa gospodarczego obejmuje wsparcie w sprawach gospodarczych poprzez:

 • sporządzanie pism procesowych, takich jak pozwy, wnioski, odpowiedzi na pozwy, sprzeciwy od nakazów i wyroków, apelacje, zażalenia, skargi,
 • reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym w sprawach gospodarczych,
 • reprezentowanie przedsiębiorców przed organami administracji publicznej i innymi instytucjami, w postępowaniach egzekucyjnych przed komornikiem,
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych, analiz i opinii prawnych,
 • udzielanie porad prawnych,
 • udział adwokata w negocjacjach między stronami, ugodowych rozmowach między stronami.
 • udział w spotkaniach z klientami,

Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewy Janiszewskiej oferuje stałą obsługę prawną, która pozwala na korzystanie z usług prawniczych w wymiarze czasowym i na warunkach ustalonych w umowie o stałą obsługę prawną.

Prawo spółek handlowych – zakres współpracy z adwokatem prawa gospodarczego

Nasza Kancelaria Adwokacka zajmuje się obsługą prawną firm-spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów gospodarczych. Nasza praca opiera się na rzetelności i kompleksowości.

Prowadzimy spraw z zakresu prawa gospodarczego w Szczecinie. Nasi adwokaci oferują profesjonalną pomoc w sytuacjach takich, jak:

 1. rejestracja działalności gospodarczej, przygotowywanie potrzebnych dokumentów niezbędnych przy rejestracyjnej przedsiębiorstwa,
 2. doradztwo przy zbyciu przedsiębiorstwa,
 3. sporządzanie umowy spółki,
 4. obsługa prawna firm,
 5. pomoc przy zakładaniu i likwidacji spółek osobowych i kapitałowych, innych podmiotów gospodarczych, w tym oddziałów i przedstawicielstw spółek, fundacji i stowarzyszeń,
 6. doradztwo pracodawcom w zakresie stosunków z pracownikami,
 7. porady prawne dotyczące wyboru najkorzystniejszej formy prawnej działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące bieżącej działalności spółek,
 8. przygotowanie dokumentacji pracowniczej, m.in. kontraktów menadżerskich, umów o pracę, umów o zakazie konkurencji,
 9. łączenie i przekształcanie spółek prawa handlowego,
 10. porady prawne dotyczące zmiany struktury właścicielskiej spółek (umowy nabycia (zbycia) udziałów lub akcji),
 11. wystąpienie o wydanie koncesji lub zezwoleń, które są niezbędne do prowadzenia określonej działalności gospodarczej,
 12. doradztwo prawne w zakresie m.in. prawa spółek, prawa cywilnego, zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa ochrony środowiska,
 13. obsługę zgromadzeń wspólników, posiedzeń zarządu, walnych zgromadzeń, rad nadzorczych,
 14. kompleksowa obsługa w zakresie prawa karnego gospodarczego.
 15. sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
 16. pomoc prawna przy polubownym zakończenia sporów, w tym udział w mediacjach, prowadzenie negocjacji, zastępstwo w toku postępowań pojednawczych,
 1. porady prawne dotyczące realizacji przekształceń organizacyjnych,
 2. prowadzenie spraw z tytułu niewykonania i/lub nienależytego wykonania umów,
 3. nakazy zapłaty, pozwy,
 4. reprezentowanie w postępowaniu upadłościowym i naprawczym,
 5. udział w negocjacjach ugodowych oraz opiniowanie i sporządzanie projektów ugód zarówno sądowych, jak i pozasądowych,
 6. sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów cywilnoprawnych :
  • w obrocie obustronnie profesjonalnym, o świadczenie usług, umów sprzedaży, dostawy lub zamiany towarów, umowy o roboty budowlane, umowy o dzieło,
  • regulujących rękojmię i gwarancję,
  • umów najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia,
  • związanych z pośrednictwem handlowym – umów komisowych, agencyjnych, dystrybucyjnych,
  • związanych z obrotem wierzytelnościami i zobowiązaniami z umów, a także zabezpieczających należyte wykonanie zobowiązań (umowy poręczenia, zabezpieczenia wekslowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe),
  • innych umów nienazwanych,
 7. windykacja należności:
  • prowadzenie negocjacji z dłużnikami oraz pomoc przy zawieraniu ugód sądowych i pozasądowych, prowadzenie postępowań sądowych o zapłatę, postępowań egzekucyjnych,
  • pomoc prawna dla dłużników (zarządzanie obciążającymi ich wierzytelnościami, negocjacje z wierzycielami, udział w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych, zawieranie ugód)

Prawo gospodarcze obejmuje takie dziedziny, jak: prawo spółek handlowych, prawo  działalności gospodarczej, partnerstwo publiczno-prywatne, wpis do działalności regulowanej, postępowanie koncesyjne,  zezwolenie,  licencje, gospodarka komunalna jednostki samorządu terytorialnego.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o skontaktowanie się z naszą Kancelarią Adwokacką.

Zalety korzystania z usług adwokata od spraw gospodarczych

Adwokat do spraw gospodarczych bierze udział przy podejmowaniu znaczących dla firmy decyzji, które mogą mieć istotny wpływ na jej późniejszy sukces. Adwokat może  asystować przy podpisywaniu aktów notarialnych i innych dokumentów z zakresu prawa gospodarczego.

Wybierz kancelarię, której siłą są doświadczeni prawnicy. Damy Ci poczucie bezpieczeństwa i poufność. Dbamy o dochowanie tajemnicy adwokackiej w relacji z naszymi Klientami.

Adwokat Ewa Janiszewska poświęca się sprawie gospodarczej z dużym zaangażowaniem. Każda sprawa bez względu na wielkość jest dla nas ważna. Dbamy o każdego Klienta.  Nasza Kancelaria jest po to, aby należycie zabezpieczyć interesy Klienta i jego biznes.

Prawo handlowe spółek

Adwokat jest w stanie na bieżąco rozwiązywać sprawy wewnątrz spółki ( na przykład sprawy pracownicze). Prawnik pomaga też w sprawach zewnętrznych spółki podczas prowadzenia bieżącej działalności.

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze obejmuje dziedziny prawa, które regulują działalność i stosunki gospodarcze. Prawo gospodarcze reguluje zarówno relacje w zakresie państwo-przedsiębiorstwa, jak i pomiędzy poszczególnymi podmiotami gospodarczymi, które mogą być podmiotem stosunków gospodarczych.

Prawo gospodarcze obejmuje dwa rodzaje prawa gospodarczego:

 • publiczne prawo gospodarcze
 • prywatne prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze bezpośrednio reguluje działalność państwa w sferze gospodarczej. Prawo gospodarcze określa poziom interwencji państwa wobec poszczególnych podmiotów gospodarczych.

Dzięki specjalizacji z prawa gospodarczego oraz znajomości aktów z tego zakresu nasza kancelaria znajdująca się w Szczecinie jest w stanie świadczyć usługi adwokackie na profesjonalnym poziomie.

Publiczne prawo gospodarcze obejmuje wszystkie stosunkami pomiędzy państwem, a przedsiębiorcami. Publiczne prawo gospodarcze określa zakres interwencji państwa w gospodarkę kraju, definiuje obrót gospodarczy w sferze stosunków między państwem a przedsiębiorstwami. Prywatne prawo gospodarcze określa wzajemne stosunki pomiędzy przedsiębiorstwami oraz kontroluje relację przedsiębiorstwo-konsument. W ramach prawa gospodarczego prawnicy zajmują się także obsługą prawną firm. Istotną cechą prawa gospodarczego jest brak jednolitej regulacji prawnej dla stosunków gospodarczych, czyli nie ma jednego kodeksu, który zbiera wszystkie normy prawne z zakresu prawa gospodarczego.

Prawo gospodarcze jest bardzo rozbudowaną i bardzo często aktualizowaną dziedziną prawa. Normy prawa gospodarczego regulują zachowania i obowiązki państwa wobec gospodarki. Ustanawiają także zasady uczestnictwa przedsiębiorców w obrocie prawnym. Przedmiotem prawa gospodarczego są na przykład: spółki prawa handlowego, ochrona konkurencji i konsumentów, administracja gospodarcza, koncesje, forma prowadzonej działalności gospodarczej, umowy handlowe, prawo papierów wartościowych, obrót i sprzedaż napojów alkoholowych, prawo energetyczne, upadłość przedsiębiorców i postępowanie naprawcze.

Potrzebujesz merytorycznej odpowiedzi?

Skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką za pomocą formularza

lub skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką telefonicznie

Umowy handlowe

Sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów cywilnoprawnych

więcej

Windykacja należnosci

Pomoc prawna dla wierzycieli w dochodzeniu należności cywilnoprawnych.

więcej

Prawo pracy

Pomoc prawna w zakresie dochodzenia zaległego wynagrodzenia, nadgodzin, przywrócenia do pracy, mobbingu i dyskryminacji.

więcej